TAARBREUK NUUTS

Aafgeloupe dónderdig 11-11 höb v’r ós jubileumsezoen geäöpend. Nao ‘t bedanke van Jo en Lil van Café Oos Heim veur 2 jaor gasvrieheid zin v’r nao ’t Weverke getrokke óm dao de tempel in te richte. Same mit de aanwezige höb v’r ‘ne toast oetgebrach op de sjtart van 6×11 jaor Taarbreuk.

Helaas waor tösje ‘t sjrieve van ’t veurige Taarbreuk Nuuts en ’t oetbringe van ’t Parochieblaedje de besjlissing genómme ’t Sjömmerts Vastelaoves Leedjeskonkoer oet te sjtèlle. Mit ‘t oug op de besjmèttingsciefers waor dat ouch de gooj besjlissing. Op de nuuje sjlager mót v’r dus nog effe wachte.

Normaal gesjpraoke zou in dit Taarbreuk Nuuts de jaorlikse róndgank mit de sjteunkaart aangekóndig waere. En ouch diezelfde besjmèttingsciefers doon ós besjlete ouch dizze róndgank effe oet te sjtèlle.
Es d’r nóg anger aanpassinge neuëdig zin dan kint g’r dat laeze op taarbreuk.nl of op ós social media.
In de tösjetied: hout uch gezónd en tot ‘t vólgende Taarbreuk Nuuts!

Alaaf
CV De Taarbreuk